Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Blue System Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Rynkowskiej 17d, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Bydgoszczy w Bydgoszczy,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000624402 kapitał zakładowy Spółki: 5000,00 zł, NIP: 967-137-78-02.

Dane kontaktowe

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: info@etykiety24.pl lub pisemnie na adres: Blue System Sp. z o.o., ul. Rynkowska 17d, 85-503 Bydgoszcz.

Przetwarzanie danych

Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania danych
zawarcie i wykonanie umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
dla celów marketingowych Administratora,  w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych, udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np., kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora
dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora, zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą

Okres przez który dane będą przechowywane

 Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

▪ Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

▪ Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Odbiorcy danych

 Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza EOG

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich  danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.

▪ W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

▪ W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz  przesłać te dane innemu administratorowi danych.

▪ Przysługuje Ci  również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

▪ Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

▪ Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.